Beschrijving van de afbeelding van God de Vader:

God de Vader wil afgebeeld worden zoals Hij is:
als een liefhebbende Vader die vol verlangen Zijn kinderen verwacht, om ze weer in de armen te kunnen sluiten. Tot dusverre is de tegenstander door de eeuwen heen erin geslaagd om een God de Vader af te schilderen die ofwel oud, afstandelijk, dreigend of machtig lijkt. Dit is niet God de Vader:

Hier ziet u een God de Vader, voor wie niets belangrijker is dan de terugkeer van Zijn kinderen.
Hier ziet u een God de Vader, die niet ouder is dan tussen de 50 en 60 jaar.
Hier ziet u een God de Vader, die liefde en verlangen weerspiegelt in Zijn ogen.
Hier ziet u een God de Vader, die voorbereid is op de belangrijkste viering die ooit zal plaatsvinden:
De tweede komst van Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, die als Rechter zal komen om alle kinderen volgens hun eigen besliste weg te oordelen.

Over God de Vader:
God de Vader draagt een koninklijke kroon, die door de pieken de 12 stammen van Israël aanduiden, die zullen regeren in het nieuwe Jeruzalem, geleid door de 12 apostelen.
Hij draagt Zijn mooiste gewaad voor het grote feest, bestaande uit goud, juwelen, edelstenen en parels, versierd met brokaat en ornamenten.

De edelstenen van de Heilige Schrift:
https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=comment&comment_id=266&part_id=20
Uit Zijn Hart ontspringt een regenboog. De regenboog staat voor de verbondenheid tussen de Vader en Zijn kinderen. Ook komt deze regenboog uit het Hart, omdat de kinderen door de Vader uit volle liefde zijn geschapen. De regenboog leidt naar het kruis (hoofd van het kruis), omdat daar de kinderen eerst door de kruisdood van de Zoon weer een toegang tot de Vader verkregen. Het kruis is dood, maar tegelijkertijd ook verlossing en opstanding.
God de Vader draagt geleund op Zijn rechterbovenbeen Zijn Zoon, kwellingen lijdend aan het kruis.

Zowel de blik van de Vader als ook de blik van de Zoon zijn gericht op het kind dat representatief is voor alle kinderen. De blik van de Vader is vol verlangen, beminnend, barmhartig, maar ook bedroefd. Vol verlangen omdat Hij al zo lang naar Zijn kinderen verlangt, zoveel geduld had en altijd met weemoed aan hen dacht in de hoop dat allen naar Hem zouden terugkeren. Liefhebbend, omdat Hij Zijn kinderen oneindig liefheeft, zo liefheeft, dat we het niet kunnen peilen en ons niet kunnen voorstellen. Barmhartig, omdat Hij door Zijn dood de barmhartigheid in de wereld zond, zodat de mensen al deze barmhartigheid, dus Zijn Zoon aanvaarden. Verdrietig, omdat Hij weet dat niet alle kinderen ‘ja’ tegen Hem zeggen en naar Hem zullen terugkeren.

Zijn armen heeft de Vader wijd geopend, om wachtend Zijn kinderen te kunnen ontvangen
Maar om tot de Vader te geraken, moet het kind eerst het kruis van het leven en lijden op zich nemen. Het moet ook gereinigd en verlost worden door het kruis om tot de Vader te geraken. Alleen langs de Zoon geraakt het kind tot de Vader. De Zoon is de schakel tussen kind en Vader. Het kruis is ook de schakel, want door het kruis zijn de kinderen verlost geworden en kregen weer toegang tot de Vader. Bovendien is er zonder kruis geen leven en geen opstanding. De Zoon Jezus Christus staat tussen de Vader en het kind, want Hij is de Weg en de Waarheid en alleen door Hem bereiken we de Vader. Net zo kijkt de Zoon naar het kind, omdat de Zoon verenigd in de Vader dezelfde liefde voor de kinderen voelt als de Vader en ook zo al Zijn hoop zet dat alle kinderen via Hem geraken tot de Vader. Het lijden echter staat niet langer op de voorgrond bij de tweede komst, maar de vreugde. Hij komt echter ook niet meer als Verlosser, maar als Rechter. Dit alles wordt ook aangetoond door het feit dat de regenboog, die als Zegel van verbondenheid en vriendschap tussen God en de mensen uit het Hart van de Vader, ontspringt, daar waar de mens geschapen werd - in liefde -, in het kruis en wel aan het hoofd van het kruis naar binnen stroomt.

De regenboog is er slechts voor de helft, omdat slechts een deel van de kinderen zal terugkeren. De regenboog vloeit in het kruis, omdat ons leven niet alleen een weg is van vreugde, maar ook van het kruis. (Wie zijn kruis opneemt en Mij volgt, zal het eeuwige leven ontvangen). Op het einde staat hopelijk de vreugde. Maar pas na het lijden en de weg van het kruis kan de volmaakte vreugde worden gevonden bij de Vader.
Evenzo komen er uit de regenboog lichte stralen, die dan vanuit het kruis naar het kind stromen. De snijwonde in het Hart van Jezus vormt het middelpunt van de afbeelding want door het Kostbare Bloed, door de snijwonden van Zijn Hart kwam de verlossing en weer de toegang tot de Vader. Door deze hartwonde boort zich de dwarsbalk van het kruis, die de verbinding tussen het Vaderhart en het kind afbeeldt, daar waar het kind werd geschapen. Op dezelfde manier boort zich de lange balk van het kruis door de wonde. Dan zien we het kind.

De visionaire symboliseert alle kinderen van deze wereld. Het kind draagt een wit kleed dat werd gewassen in het Bloed van het Lam. Eveneens draagt zij een hoofddoek (mantilla), die de orde en de traditie, de eerbied en de waardigheid voor God moet weergeven. Het kind heeft nog afstand tot de Vader, daar het op weg is naar de Vader, maar nog door het kruis moet gaan. Door de Waarheid en de Weg (Jezus Christus) bereikt het uiteindelijk de Vader wanneer het eerlijk al zijn zonden berouwt, zich tot Jezus Christus bekent en zijn zonden heeft uitgeboet. Evenzo werd het gezuiverd in het Bloed van het Lam, dat Jezus Christus is. Het kind knielt omdat het de eerbied en de waardigheid van de Drievuldigheid tot uitdrukking brengt (elke knie moet buigen en elke mond moet bekennen dat Jezus onze Heer is). De verlangende blik van het kind gaat naar de Heer en door de Heer naar de Vader. Hij vormt een rechte lijn, want alleen zo is de weg naar de Vader mogelijk.
Boven God de Vader verschijnt de Heilige Geest als een duif. Alle drie vormen de Drievuldigheid (God de Vader, Zoon en Heilige Geest). Deze stralen eenmalig, bij de tweede komst zichtbaar voor allen. Het goud van de mantel van de Vader staat voor de goddelijke Gerechtigheid die de tweede komst van de Heer Jezus Christus als Rechter weergeeft. Voor de viering van de tweede komst van Christus werd de hele Hemel versierd en voorbereid. Een feest dat alles overtreft. Geen viering, noch in de Hemel noch op aarde, was tot nu zo mooi en rijkelijk geweest. Achter de troon van de Vader ziet men alle engelenkoren in rijen staan om het feest muzikaal te openen en te begeleiden.

Belofte van de Vader gegeven aan de visionaire:
Wie het beeld in zijn huis of in zijn woning heeft en het vereert en bemint, zal niet verloren gaan, maar beschermd worden. De Vader zelf zal voor deze zielen zorgen.21.10.2016

Het VISIOEN van GOD de VADER
(een geschenk in mijn verzoening en ziekte, ontvangen op vrijdag 21.10. 2016, rond 23.45 uur)

In een visioen werd mij een wondermooi beeld getoond van God de Vader zittend op de troon. De troon zag ik niet, omdat hij bedekt was door het koninklijke gewaad van de Vader. Hij had een zo’n grote wondermooie mantel en een gewaad aan. Het was Zijn kleding voor de eindtijd, bestaande uit vele koninklijke kleuren, voornamelijk goud, brokaat en verschillende edele stoffen, geborduurd met edelstenen en veel meer. Nooit tevoren heeft een oog zo'n vorstelijk, mooi gewaad gezien, want het is de viering van de tweede komst van Zijn Zoon en de thuiskomst en het wederzien van Zijn kinderen. Hij droeg ook Zijn overwinning- en eindtijdkroon. Ik zag Zijn gestalte, maar niet Zijn gezicht, Zijn vorm en lengte, maar niet Zijn gezicht, ik voelde zowel Zijn verhevenheid en macht en aanwezigheid als ook de liefde en de vaderlijkheid in Zijn gezicht, wat ik niet zag.

Op Zijn rechterbeen, op kniehoogte, leunde langs de binnenkant een kruisbeeld met Zijn Zoon, levend aangenageld. De Heer bewoog zich in Zijn pijn. Ik mocht voor God de Vader op traptreden knielen en het kruis met de Heer was twee treden voor mij, ongeveer op mijn schouderhoogte. Zo kon ik duidelijk zien hoe de Heer Zich aan het kruis bewoog en leed in Zijn pijnen.
Tussen God de Vader en het kruis, dus precies uit het Hart van de Vader, begon een regenboog en de helft van de regenboog eindigde of verdween boven het kruis, ongeveer daar waar het opschrift is aangebracht.

Opmerking: Het gezicht van God de Vader toonde HIJ mij in de geest slechts een week later in de kerk, nadat ik me herhaaldelijk de vraag had gesteld, hoe ik een schilderij zou laten maken als ik geen gelaat van de Vader heb. Hiertoe verklaarde HIJ me:
"Neem de afbeelding die je thuis op de vensterbank hebt en laat Mij zo schilderen, maar ouder." Bovendien gaf Hij mij ook een beschrijving in de geest en ook Zijn ouderdom mocht ik bij benadering aanvoelen. De genoemde afbeelding op de vensterbank is van de Barmhartige Jezus volgens de heilige Zuster Faustina, waar de ogen van de Heer zuiverste liefde, verlangen en genade uitstralen. God de Vader verklaarde mij ook waarom HIJ precies dit beeld wilde hebben, omdat de eindtijd nu ook de laatste daad van de barmhartigheid is.

Verdere toelichtingen over het schilderij:
Uit de schoot van de Vader ontstond de Zoon en God-Mens Jezus Christus, door de Geest vervolmaakt en verwekt in Maria. Uit het Hart van de Vader de mens, de mensheid. De mens, die naar het evenbeeld van de Vader door Hem geschapen werd, evenals de Zoon, die het Woord is en die zei: "Wie Mij ziet, ziet de Vader ..." (Joh. 14, 9)

In het Hart en in de schoot van de Vader keert de mens weer terug, verlost en weer herenigd, door de kruis- en verlossingsdood van Zijn Zoon en door Zijn Kostbaar Bloed.
Op dezelfde manier komt de mens weer terug door zijn "ja" aan Jezus Christus, door zijn oprecht berouw, door de daaropvolgende reiniging en door Zijn Zoon, wanneer Jezus ons naar Zijn en onze Vader leidt.

Jezus zegt: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Joh. 14, 6)

Het visioen toonde mij de Vader in Zijn macht en heerlijkheid, voorbereid in Zijn kleding, Zijn kinderen, de levenden en de doden bij de tweede komst van Christus te ontvangen en met ons een groot feest te vieren.

God de Vader toonde ook de liefde en de verbondenheid tot de mensen, evenals al Zijn liefde en het wachten en verlangen naar Zijn geliefde kinderen.

Hij toonde ook dat de Drie-eenheid en de mens met elkaar verbonden zijn, gesymboliseerd sinds het einde van de zondvloed bij Noach door een regenboog, die de verbondenheid van God en mens voorstelt.

En God sprak tot Noach: "Dit is het teken van het verbond dat Ik heb gesloten tussen Mij en alle wezens van vlees op aarde" (1 Mozes 9).

Deze kinderen van Hem zijn ingebed in de schoot en in bescherming tussen God de Vader en God de Zoon (voorgesteld door het kruis). De regenboog was precies in het midden, ontsproot uit het Hart van de Vader en leidde naar het kruis van de Zoon.

Hij toonde ook dat er maar de helft van de regenboog voorhanden was die naar het kruis leidde, maar ik zag de andere helft niet. De andere helft van de regenboog ontbrak omdat deze mensen hun "ja" niet aan de Heer gegeven hebben en daarom niet gered wilden worden, ook al heeft de Heer voor hen geleden en Zijn bloed aan het kruishout vergoten. Het is de vrije wil van de mens die zichzelf dan naar de verdoemenis stuurt.

God de Vader toonde ook aan dat om tot Hem te komen een deel van de mensheid die "ja" tegen Zijn Zoon heeft gezegd, door de weg van het kruis moet en bereid is om een deel van het kruis mee te dragen. Zonder het kruis kunnen we niet tot de Vader geraken, hetzij door het kruis van de Heer

- als Zijn lijden
- als Zijn redding voor de mensheid of
- zelfs voor de mensen als lijden en als verlossing

God de Vader is en zal
ALTIJD bij ons zijn. Hij begeleidt en behoedt ons; Hij zegent en beschermt ons; Hij lijdt en verheugt Zich met ons en

Hij
WACHT zo VERLANGEND op ons.

Hij is het
BEGIN, het Hart, waaruit de regenboog (de mensheid, Zijn kinderen) ontspringt, en Hij Is het EINDE, dat Hart, waar de regenboog (ons, Zijn kinderen) weer terug moet in worden geleid.

HIJ IS de ALPHA en de OMEGA
HIJ IS HIER!
HIJ IS!

Dit visioen, figuurlijk en taalkundig uitgelegd, is een geschenk voor het Restleger. Een voorpret op het weerzien met de Vader, gezamenlijk in de begeleiding en het meelijden in de Zoon en onze broeder Jezus Christus. Dit alles geschiedt nu in de eindtijd, door de openbaring van Johannes en in de fase van de Heilige Geest; ook in de vereniging met de genadevolle, Moeder Maria, de onbevlekte nederige dienstmaagd, opgeheven uit de zee van het volk, uit de zee van de mensheid.
Is het niet wonderbaar en sterkt ons dat niet?
Ik groet jullie met al mijn liefde en dankbaarheid en wens jullie de volmaakte liefde en het mogen voelen van de Drievuldigheid, hoezeer Zij jullie bijstaat en hoe Zij Zich verheugt, als jullie trouw en in standvastigheid de weg betreden.